Mieszanka firmowa

Sugar Jazz Trio

"Agua De Beber"
(sł. Norman Gimbel / muz. Antonio Carlos Jobim)

Agnieszka Kowalska - wokal
Miłosz Wośko - klawisze
Paweł Mazurczak - kontrabas

 

Sugar Jazz Trio

 "Stella by starlight"
(sł. Victor Young / muz. Ned Washington)

Agnieszka Kowalska - wokal
Miłosz Wośko - klawisze
Paweł Mazurczak - kontabas

 

Oj, maluśki...

Agnieszka Kowalska - wokal
Kamil Barański - klawisze
Jerzy Szczerba - saksofon

Pastorałka z płyty " Z wysokiego nieba" wydanej przez tarnobrzeskie studio Pro-Media. Na płycie znajdują się również studyjne wersje karaoke do wszystkich utworów. Szczegóły na www.wygrajsukces.com.pl

 

Dubbing

Oto frag­ment fil­mu "Lej­dis" w re­ży­se­rii To­ma­sza Konec­kie­go, któ­re­go no­we udźwię­ko­wie­nie sta­no­wi­ło część za­li­cze­nia pra­cy li­cen­cjac­kiej na wy­dzia­le re­ży­serii dźwię­ku Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go im. F. Cho­pi­na w War­sza­wie.

Re­ali­za­cja ścież­ki dźwię­ko­wej - Mar­ta Ko­sio­row­ska (III rok UMFC)

Dub­bing (w kolejności pojawiania się na ekranie):
Kor­ba - Agniesz­ka Ko­wal­ska
Monia - Karolina Karpińska
Marek Dywanik - Karol Piwowarski
Asystentka Marysia - Marta Kosiorowska
Er­win Tu­szyń­ski - Pa­try­cjusz Ko­suń
Re­dak­tor na­czel­na - Mag­da­le­na Mi­chel
Mamusia - Małgorzata Lewandowska

 

Shine On You Crazy Diamond

(czerwiec, 2013)

Projekt "Another brick in Warsaw" z utworami zespołu Pink Floyd:

Zbigniew Fil - wokal
Paweł Granecki - wokal
Agnieszka Kowalska - chórek
Aleksandra Bieńkowska - chórek
Michał Rudaś - chórek
Radek Chwieralski - gitara
Michał Milczarek - gitara
Marcin Cichocki - organy hammonda
Dariusz Zarzycki - saksofon
Dariusz Świtalski - bas
Kamil Kukla - perkusja